HES


ĐỀ THI MÔN TOÁN

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

Câu 1
(2,5 điểm) Biết
\frac{2 \sqrt{2}} {3 - 2 \sqrt{2}} = a + b \sqrt{2}
với
a
,
b
là các số nguyên. Tính
a - b
.
(A) 1
(B) 2
(C) 14
(D) 0
Câu 2
(2,5 điểm) Tìm điều kiện xác định của biểu thức
P = \frac{x + 5 \sqrt{x - 1}}{\sqrt{6 - x}} + \frac{7}{x - 5}
.
(A)
1 \leq x < 6
x \neq 5
(B)
x \geq 1
x \neq 5
(C)
x < 6
(D)
x < 6
x \neq 5
Câu 3
(2,5 điểm) Tính biệt thức
\Delta
của phương trình bậc hai
x^2 - 3 \sqrt{2} x - 1 = 0
.
(A) 10
(B) 22
(C) 14
(D) 20
Câu 4
(2,5 điểm) Gọi
x_1
,
x_2
là hai nghiệm của phương trình
-x^2 + 7x - 3 = 0
. Tính
|x_1 - x_2|
.
(A) 37
(B)
\sqrt{37}
(C) 62
(D)
4 \sqrt{2}
Câu 5
(2,5 điểm) Nếu
x_1
,
x_2
là hai nghiệm của phương trình
ax^2 + bx + c=0
(
a \neq 0
) thì
x_1 + x_2
có giá trị:
(A)
-\frac{b}{a}
(B)
\frac{b}{a}
(C)
\frac{c}{a}
(D)
-\frac{c}{a}
Câu 6
(2,5 điểm) Tính gía trị biểu thức
P = \sqrt{10 + 2 \sqrt{a}} + \sqrt{10 - 2 \sqrt{a}}
khi
a = 9
.
(A) 6
(B)
\sqrt{6}
(C) 2
(D)
2\sqrt{6}
Câu 7
(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức
P = \frac{2\sqrt{x} - 9}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)} - \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} + \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 3}
với
x \geq 0
;
x \neq 4
x \neq 9
.
(A)
P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3}
(B)
P = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 3}
(C)
P = \frac{\sqrt{x} }{\sqrt{x} - 3}
(D)
P = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 3}
Câu 8
(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức
Q = \sqrt{25x^2 - 10x +1}
với
x > 1
.
(A)
Q = 5x - 1
(B)
Q = 5x + 1
(C)
Q = -5x - 1
(D)
Q = 1 - 5x
Câu 9
(2,5 điểm) Cho phương trình bậc hai
x^2 - 3x + 2m - 1 = 0
có một nghiệm bằng
2
, tìm nghiệm còn lại của phương trình đó.
(A)
5
(B)
-1
(C)
-5
(D) 1
Câu 10
(2,5 điểm) Gọi
(x_0; y_0)
là nghiệm của hệ phương trình
\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ x - y = 1\end{cases}
. Tính giá trị của tích
x_0 \cdot y_0
.
(A) 9
(B) 6
(C) 2
(D) 5
Câu 11
(2,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P = \sqrt{5} x^2 + \sqrt{x^2 + 100}
.
(A)
10 + \sqrt{5}
(B)
10 + 2\sqrt{5}
(C) 10
(D) 15
Câu 12
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, có đường cao
AH
. Biết
AH = 20
BH = 15
. Tính
sin \widehat{ACB}
.
(A)
\frac{2}{3}
(B)
\frac{3}{5}
(C)
\frac{4}{5}
(D)
\frac{3}{4}
Câu 13
(2,5 điểm) Hai đội công nhân cùng làm một công việc sau 15 ngày thì xong. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong 3 ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày thì cả hai đội mới hoàn thành 25% công việc. Gọi số ngày để đội thứ nhất và đội thứ hai làm một mình xong công việc đó lần lượt là
x
y
(ngày). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
(A)
\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{15}\\ \frac{3}{x} + \frac{5}{y} = \frac{1}{4} \end{cases}
(B)
\begin{cases} 15x + 15y = 1 \\ 3x + 5y = \frac{1}{4} \end{cases}
(C)
\begin{cases} 15x + 15y = 1 \\ \frac{3}{x} + \frac{5}{y} = \frac{1}{4} \end{cases}
(D)
\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{15}\\ \frac{3}{x} - \frac{5}{y} = \frac{1}{4} \end{cases}
Câu 14
(2,5 điểm) Cho
\tan \alpha = \frac{28}{45}
0 < \alpha < \pi
. Tính
\sin \alpha
.
(A)
\frac{17}{45}
(B)
\frac{28}{53}
(C)
\frac{28}{55}
(D)
\frac{45}{53}
Câu 15
(2,5 điểm) Cho hình chữ nhật
ABCD
có chiều rộng bằng 11 và chiều dài bằng 60. Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật
ABCD
.
(A)
65\pi
(B)
75\pi
(C)
61\pi
(D)
67\pi
Câu 16
(2,5 điểm) Cho đường tròn tâm
O
đường kính
AB
lấy
M
là một điểm trên đường tròn sao cho số đo
\widehat{AMO} = 30\degree
. Tính số đo
\widehat{MBO}
.
(A)
60 \degree
(B)
45 \degree
(C)
100 \degree
(D)
30 \degree
Câu 17
(2,5 điểm) Tìm
m
để hai đường thẳng
(d_1): y = (m + 1)x + m
(d_2): y = - 2x - 5m + 1
song song với nhau.
(A) 1
(B)
-3
(C)
-1
(D) 3
Câu 18
(2,5 điểm) Chu vi của đường tròn được tính theo công thức
C = 2 \pi R
với
R
là bán kính đường tròn. Nếu tăng bán kính đường tròn thêm 2 cm thì chu vi đường tròn tăng thêm
(A)
8\pi
cm
(B)
\pi
cm
(C)
2\pi
cm
(D)
4\pi
cm
Câu 19
(2,5 điểm) Đường thẳng
(d): y = 2x + 8
cắt Parabol
(P): y = x^2
tại hai điểm
A
B
. Tính diện tích tam giác
OAB
với
O
là gốc tọa độ.
(A) 24
(B)
24 \sqrt{5}
(C)
18 \sqrt{5}
(D) 18
Câu 20
(2,5 điểm) Cho hàm số
y = (a + 10) x + 2020
nghịch biến. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
(A)
a + 10 > -1
(B)
a + 10 < -1
(C)
a + 10 > 0
(D)
a + 10 < 0
Câu 21
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
có độ dài đường cao
AH
và trung tuyến
AM
lần lượt là 3 và 5. Tính diện tích tam giác
ABC
.
(A) 45
(B) 30
(C) 15
(D) 60
Câu 22
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, đường cao
AH
. Biết
AB = 6
BH = 4
. Tính độ dài
BC
.
(A) 9
(B) 6
(C) 13
(D) 8
Câu 23
(2,5 điểm) Tìm
m
để hệ phương trình
\begin{cases} x + 2y = 3 \\ -2x + 5y = m - 1\end{cases}
có nghiệm
(x_0; y_0)
với
y_0 = 1
.
(A)
m = 3
(B)
m = -3
(C)
m = 4
(D)
m = -4
Câu 24
(2,5 điểm) Phương trình
x^2 - 3x + m + 2 = 0
vô nghiệm khi:
(A)
m < 1
(B)
m < \frac{-1}{4}
(C)
m > 1
(D)
m > \frac{1}{4}
Câu 25
(2,5 điểm) Parabol
(P): y = 3x
đi qua hai điểm
A(-\sqrt{2}; m)
B(\sqrt{3}; n)
. Tính
P = 2m - n
.
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
Câu 26
(2,5 điểm) Một hình lập phương có thể tích bằng 27 thì có tổng diện tích các mặt bằng
(A) 27
(B) 36
(C) 81
(D) 54
Câu 27
(2,5 điểm) Phương trình
x^4 - 4x^2 - 5 = 0
có bao nhiêu nghiệm?
(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 0
Câu 28
(2,5 điểm) Bốn đường tròn và một đường thẳng bất kỳ cắt nhau tại nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?
(A) 4
(B) 12
(C) 20
(D) 16
Câu 29
(2,5 điểm) Cho ba đường thẳng
(d_1): y = x - 5
,
(d_2): y = 2x - 3
(d_3): y = mx - 1
. Tìm
m
để ba đường thẳng đã cho đồng quy.
(A)
-2
(B) 2
(C)
-3
(D) 3
Câu 30
(2,5 điểm) Chọn số phù hợp quy luật để điền vào ô có dấu “?”.
(A) 9
(B) 10
(C) 12
(D) 11
Câu 31
(2,5 điểm) Cho
x
y
thỏa mãn
x + y = 1
. Tính giá trị của biểu thức
P = 2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y + 4xy + 1
.
(A) 3
(B) 1
(C) 0
(D) 2
Câu 32
(2,5 điểm) Giá cước sử dụng dịch vụ taxi của một công ty được tính theo bảng sau:
Giá mở cửa Giá tiếp theo
Từ 0km-1kmTừ 1km-25km Từ km thứ 25 trở đi
12500 đ 10000 đ/km 9000 đ/km
Một hành khách đi taxi với quãng đường 55 km phải trả số tiền là bao nhiêu?
(A) 485 000 đ
(B) 475 000 đ
(C) 522 500 đ
(D) 530 000 đ
Câu 33
(2,5 điểm) Từ một điểm
M
nằm ngoài đường tròn
(O; R)
, kẻ cát tuyến
MCD
và tiếp tuyến
MA
với đường tròn
(O)
,
A
là tiếp điểm. Tính độ dài đoạn
CD
biết
MC = 10
MA = 20
.
(A) 30
(B) 40
(C) 10
(D) 25
Câu 34
(2,5 điểm) Cho tứ giác nội tiếp
ABCD
có số đo góc
A
bằng hai lần số đo góc
C
, tính số đo góc
C
.
(A)
70 \degree
(B)
60 \degree
(C)
140 \degree
(D)
120 \degree
Câu 35
(2,5 điểm) Cho ngũ giác
ABCDE
, có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của ngũ giác
ABCDE
?
(A) 12
(B) 8
(C) 10
(D) 11
Câu 36
(2,5 điểm) Cho đường tròn tâm
O
, hai dây
AB
CD
. Biết
AB = 8
,
CD = 2\sqrt{21}
và khoảng cách từ
O
đến
AB
bằng 3. Tính khoảng cách từ
O
đến
CD
.
(A) 2
(B) 1
(C)
\sqrt{3}
(D)
\sqrt{7}
Câu 37
(2,5 điểm) Cho tứ giác
MNPQ
ngoại tiếp đường tròn
(O; R)
với
PQ = 8
. Đường tròn
(I)
bán kính 4 tiếp xúc với
NP
PQ
, đường tròn
(K)
bán kính 4 tiếp xúc với
PQ
QM
. Tính độ dài bán kính của đường tròn
(O)
biết
IK = 2
.
(A)
\frac{11}{2}
(B) 6
(C) 5
(D)
\frac{16}{3}
Câu 38
(2,5 điểm) Có bao nhiêu giá trị của
m
để phương trình
x^2 - 2x + m^2 - 7m + 2 = 0
có hai nghiệm
x_1
,
x_2
sao cho
x_1 - x_2 = 6
.
(A) 3
(B) 0
(C) 2
(D) 1
Câu 39
(2,5 điểm) Cho đường tròn
(O)
với
AB
là đường kính,
C
D
là các điểm trên đường tròn sao cho
\widehat{CAB} = 40 \degree
\widehat{BAD} = 20 \degree
như hình vẽ,
AB
cắt
CD
tại
Q
. Tính số đo góc
\widehat{AQC}
.
(A)
30 \degree
(B)
60 \degree
(C)
140 \degree
(D)
70 \degree
Câu 40
(2,5 điểm) Câu 40: Một nhóm học sinh lớp 10A1 trường THPT Khoa học Giáo dục gồm 5 bạn: An, Bình, Chi, Dung, Giang. Nhà mỗi bạn trong nhóm ở một trong các quận tại Hà Nội: Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và không có nhà hai bạn nào thuộc cùng một quận. Trong năm khẳng định dưới đây, mỗi khẳng định đều chứa một ý đúng và một ý sai:
• An ở quận Đống Đa, Dung ở quận Tây Hồ.
• Bình ở quận Đống Đa, Chi ở quận Hoàn Kiếm.
• Chi ở quận Đống Đa, Dung ở quận Ba Đình.
• Dung ở quận Tây Hồ còn Giang ở quận Cầu Giấy.
• Giang ở quận Cầu Giấy còn An ở quận Ba Đình.
Nhà của Chi ở quận nào trong các quận dưới đây?
(A) Đống Đa
(B) Hoàn Kiếm
(C) Cầu Giấy
(D) Ba Đình

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (30 câu trắc nghiệm, từ câu 1 đến câu 30, 2 điểm/ câu)

Câu 1
(2 điểm) Thành ngữ “Lúng búng như ngậm hột thị” có liên quan đến phương châm hội thoại nào?
(A) Phương châm quan hệ
(B) Phương châm cách thức
(C) Phương châm về lượng
(D) Phương châm lịch sự

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi từ câu 2 đến câu 4:

(1) Con người, tự thuở sơ khai đã khát khao vượt qua những giới hạn. Vượt qua giới hạn đường chân trời, con người chinh phục đại dương, khám phá ra những lục địa mới. Vượt qua giới hạn sức hút của Trái đất, loài người tiếp tục nuôi giấc mơ chinh phục không gian. Lịch sử tiến hóa của loài người là những trang biên niên sử về những giới hạn đã được chinh phục, đã được vượt qua. Loài người tiến lên vì đã biết đứng thẳng và không ngừng đi tới.

(2) Con người khác muôn loài là biết biến những tình huống ngặt nghèo, những giới hạn thành động lực để nỗ lực vượt qua. Trong thể thao là cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. Trong làm ăn là vượt thoát đói nghèo vươn lên khá giả. Trong khoa học là khao khát khám phá những điều chưa biết, chưa gọi được tên. Trong ước vọng sống khôn ngoan và trí tuệ hơn là suy tư không ngừng trước câu hỏi lá trong tay là nhiều hay lá ngoài rừng là nhiều. Con người sở dĩ có thể tự khẳng định mình là hoa của đất là vì luôn nghĩ cách không để cho những tình huống tuyệt vọng trở thành cái cớ cho những hành động tuyệt vọng.

(Trích Sống như cây rừng, Hà Nhân, NXB Văn học,
2016, tr.114-115)
Câu 2
(2 điểm) Phương án nào chỉ ra chính xác phép liên kết được sử dụng trong đoạn (1) của phần trích trên?
(A) Phép nối, phép thế
(B) Phép liên tưởng, phép lặp
(C) Phép lặp, phép nối
(D) Phép thế, phép lặp
Câu 3
(2 điểm) Đoạn (2) trong phần trích trên được lập luận theo cách nào?
(A) Tổng- phân- hợp
(B) Quy nạp
(C) Diễn dịch
(D) Song hành
Câu 4
(2 điểm) Câu văn “Vượt qua giới hạn đường chân trời, con người chinh phục đại dương, khám phá ra những lục địa mới.” thuộc kiểu câu nào sau đây?
(A) Câu đơn
(B) Câu ghép đẳng lập
(C) Câu rút gọn
(D) Câu ghép chính phụ
Câu 5
(2 điểm) Thông điệp nào được rút ra từ đoạn trích trên?
(A) Con người phải biết vượt qua những giới hạn, biến giới hạn thành động lực để vươn lên.
(B) Con người phải biết khát khao vươn tới những điều tốt đẹp.
(C) Con người phải biết vượt lên ý nghĩ tuyệt vọng về sự hữu hạn của con người trước cuộc đời.
(D) Con người phải biết chấp nhận những giới hạn của bản thân, bằng lòng với những gì mình có.

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ câu 6 đến câu 8:
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con…
(Trích Tre Việt Nam, Nguyễn Duy,
Nguyễn Duy - Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2002, tr.7)

Câu 6
(2 điểm) Các phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong đoạn thơ trên?
(A) Miêu tả, biểu cảm
(B) Miêu tả, thuyết minh
(C) Biểu cảm, thuyết minh
(D) Tự sự, biểu cảm
Câu 7
(2 điểm) Phương án nào chỉ ra chính xác các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
(A) Nhân hóa, điệp từ, nói quá
(B) So sánh, liệt kê, ẩn dụ
(C) Hoán dụ, nhân hóa, câu hỏi tu từ
(D) Ẩn dụ, nhân hóa, so sánh
Câu 8
(2 điểm) Những phẩm chất nào của con người Việt Nam được gợi ra từ bốn câu thơ sau:

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre không ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

(A) Nhân hậu, vị tha
(B) Yêu thương, đoàn kết
(C) Kiên cường, bất khuất
(D) Nghị lực phi thường vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt
Câu 9
(2 điểm) Tác phẩm nào sau đây KHÔNG thuộc giai đoạn văn học 1945 - 1975?
(A) Làng- Kim Lân
(B) Lão Hạc- Nam Cao
(C) Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
(D) Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
Câu 10
(2 điểm) Tác phẩm nào sau đây có cùng đề tài với bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt?
(A) Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật
(B) Tiếng gà trưa- Xuân Quỳnh
(C) Ánh trăng- Nguyễn Duy
(D) Đồng chí- Chính Hữu
Câu 11
(2 điểm) Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật của Truyện Kiều, Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân viết:Tố Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy” (Theo Truyện Kiều, Nguyễn Du, NXB Giáo dục, 2007, tr.51). Trong các đoạn trích Truyện Kiều được học ở chương trình Ngữ văn lớp 9, Cảnh ngày xuân là đoạn trích tiêu biểu cho thành công nghệ thuật nào của Nguyễn Du?
(A) Khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật
(B) Miêu tả chân dung dự báo số phận
(C) Tả cảnh ngụ tình
(D) Tả cảnh tinh tế
Câu 12
(2 điểm) Cách hiểu nào KHÔNG đúng với ý nghĩa của hình ảnh “Đầu súng trăng treo” trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu?
(A) Là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: súng và trăng - gần và xa, thực tại và mơ mộng, chiến đấu và trữ tình, thi sĩ và chiến sĩ
(B) Là một cảm nhận hết sức tinh nghịch, hồn nhiên của những người lính trẻ lãng mạn, hào hoa
(C) Là một phát hiện bất ngờ mà chân thực của người lính trong những đêm hành quân, phục kích giặc
(D) Là sự kết hợp chặt chẽ giữa chất hiện thực và cảm hứng lãng mạn của thơ ca kháng chiến
Câu 13
(2 điểm) Trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, cảm nhận “vầng trăng thành tri kỉ” đến với nhân vật trữ tình người lính vào thời gian nào trong cuộc đời?
(A) Sau chiến tranh, người lính về thành phố
(B) Khi người lính giật mình trước sự im lặng của vầng trăng
(C) Từ nhỏ đến khi đã là người lính ở rừng
(D) Khi mở cửa sổ, người lính gặp lại vầng trăng tròn sáng
Câu 14
(2 điểm) Trong khổ thơ thứ năm của bài thơ Ánh trăng, tác giả đã thành công trong việc sử dụng hiện tượng chuyển nghĩa của từ “mặt” để thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình:

Ngửa mặt lên nhìn mặt

Có cái gì rưng rưng

Như là đồng là bể

Như là sông là rừng

(Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.156)

Phương án nào chỉ ra chính xác hiệu quả biểu đạt của việc sử dụng hiện tượng chuyển nghĩa của từ trong khổ thơ trên?
(A) Nhân vật trữ tình đối diện với vầng trăng, xót xa nuối tiếc hình bóng của những giá trị đã mất, không còn hiện diện trong đời sống hiện tại nơi thành phố hiện đại, xa hoa.
(B) Nhân vật trữ tình tìm đến vầng trăng trong một đêm mất điện ở thành phố để thoát ra khỏi vòng xoáy của thực tại, sống với những xúc cảm trong trẻo, hồn nhiên.
(C) Nhân vật trữ tình gặp lại vầng trăng là đối diện với vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu của thiên nhiên, nhận ra sự trôi chảy của thời gian và sự hữu hạn của đời người.
(D) Nhân vật trữ tình đối diện với vầng trăng là đối diện với kỉ niệm, với chính mình của những tháng ngày quá khứ, cũng là đối diện với sự vô tình, bội bạc của mình với những ân tình đã qua.
Câu 15
(2 điểm) Truyền thống ân tình, chung thủy của con người Việt Nam được thể hiện như thế nào qua bài thơ Bếp lửa - Bằng Việt và Ánh trăng - Nguyễn Duy?
(A) Truyền thống ân tình, chung thủy được thể hiện ở mối quan hệ gia đình (tình bà cháu) và sự thức tỉnh cá nhân của người lính trong mối quan hệ với quá khứ, với lịch sử, với nhân dân và đất nước.
(B) Truyền thống ân tình, chung thủy được thể hiện trong nỗi nhớ của người cháu khi đã trưởng thành nhớ về những năm tháng tuổi thơ xa cha mẹ, sống trong tình yêu thương chăm sóc của bà và sự thấu hiểu những gian nan, cơ cực trong cuộc đời bà.
(C) Truyền thống ân tình, chung thủy được thể hiện trong lời nhắn nhủ: nhân dân, đất nước luôn độ lượng, vị tha, tròn đầy ân nghĩa và con người phải biết sống ân tình, thủy chung với quá khứ, với lịch sử, với nhân dân và đất nước.
(D) Truyền thống ân tình, chung thủy được thể hiện ở sự gắn bó với vầng trăng, với thiên nhiên nghĩa tình của người chiến sĩ và những suy tư, thức tỉnh khi đã vô tình lãng quên và quay lưng với quá khứ.
Câu 16
(2 điểm) Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, tác giả đã khắc họa hình ảnh những chiếc xe không kính ở khổ thơ đầu tiên:

Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

và ở khổ thơ cuối cùng:

Không có kính rồi xe không có đèn

Không có mui xe thùng xe có xước

(Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.132- 133)

Phương án nào chỉ ra ý nghĩa của sự đổi thay trong diện mạo những chiếc xe không kính và kiểu kết cấu đầu cuối tương ứng trong bài thơ?
(A) Nhấn mạnh sự khốc liệt của chiến tranh, từ đó làm nổi bật lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của những người lính lái xe Trường Sơn
(B) Nhấn mạnh hoàn cảnh chiến đấu gian khổ và tinh thần lạc quan, yêu đời, tình đồng đội gắn bó của người lính lái xe Trường Sơn.
(C) Nhấn mạnh sự khốc liệt của chiến tranh và đề cao tâm hồn mộng mơ, bản lĩnh vượt lên trên mọi hoàn cảnh của người lính lái xe Trường Sơn
(D) Nhấn mạnh sự hi sinh của tuổi trẻ, tố cáo bản chất phi nhân đạo của chiến tranh
Câu 17
(2 điểm) Phương án nào sau đây thể hiện đầy đủ và chính xác cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ sau:

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

(Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.59)

(A) Sự đau xót, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị Cha già kính yêu của dân tộc
(B) Niềm xót xa, lưu luyến, không muốn rời xa và khát vọng hóa thân vào cảnh vật được ở lại mãi bên Người
(C) Sự ngỡ ngàng trước khung cảnh trang nghiêm quanh lăng Bác và niềm lưu luyến không muốn rời xa
(D) Niềm xúc động thành kính khi được đặt chân đến nơi vị Cha già kính yêu của dân tộc yên giấc ngàn thu
Câu 18
(2 điểm) Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống để có được nhận định đúng:

Thành công nổi bật về mặt nghệ thuật trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân là xây dựng …, khắc họa nhân vật, lựa chọn chi tiết và vận dụng linh hoạt đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.

(A) Kết cấu
(B) Cốt truyện
(C) Hoàn cảnh
(D) Tình huống truyện
Câu 19
(2 điểm) Nhận định nào sau đây thể hiện chính xác những khám phá của Kim Lân khi khai thác đề tài người nông dân trong kháng chiến chống Pháp?
(A) Khám phá về thân phận tha hương của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp
(B) Khám phá về thân phận bị áp bức của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến
(C) Khám phá về tình yêu làng, yêu nước, tấm lòng chung thủy sắt son với kháng chiến trong hoàn cảnh thử thách
(D) Khám phá về sức sống tiềm tàng và tinh thần đấu tranh chống áp bức của người nông dân trong kháng chiến

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ câu 60 đến câu 62:
… Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà.
Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.
- Thôi! Ba đi nghe con! - Anh Sáu khe khẽ nói.
Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba…a…a… ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên. Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa…
(Trích Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng, SGK Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.198)

Câu 20
(2 điểm) Phương án nào chỉ ra chính xác ngôi kể và điểm nhìn kể chuyện trong đoạn trích trên?
(A) Ngôi thứ nhất, điểm nhìn của nhân vật bác Ba
(B) Ngôi thứ ba, điểm nhìn của nhân vật bé Thu
(C) Ngôi thứ nhất, điểm nhìn của nhân vật ông Sáu
(D) Ngôi thứ ba, điểm nhìn của nhân vật bác Ba
Câu 21
(2 điểm) Phương án nào thể hiện đầy đủ và chính xác nhất tình cảm bé Thu dành cho ông Sáu trong đoạn: “Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa.”?
(A) Cuối cùng, bé Thu cũng chấp nhận ông Sáu là ba của mình
(B) Tình yêu thương mãnh liệt xen lẫn sự ân hận của bé Thu
(C) Bé Thu đã tha thứ cho ba
(D) Khao khát níu giữ ba ở lại bên mình
Câu 22
(2 điểm) Đoạn trích trên tiêu biểu cho thành công nghệ thuật nổi bật nào của truyện ngắn Chiếc lược ngà?
(A) Xây dựng tình huống truyện bất ngờ, tự nhiên, hợp lí; nghệ thuật trần thuật từ ngôi thứ ba khiến cho câu chuyện khách quan
(B) Cốt truyện li kì, chi tiết nghệ thuật mang tính biểu tượng, ngôn ngữ in đậm dấu ấn Nam Bộ
(C) Xây dựng tình huống truyện bất ngờ, tự nhiên, hợp lí; miêu tả tâm lý và xây dựng tính cách nhân vật trẻ em chân thực, tinh tế, hợp logic
(D) Miêu tả tâm lý và xây dựng tính cách nhân vật trẻ em chân thực, tinh tế, hợp logic; ngôn ngữ có chiều sâu triết lí
Câu 23
(2 điểm) Phương án nào sau đây thể hiện đầy đủ và chính xác ý nghĩa nhan đề tác phẩm Chiếc lược ngà?
(A) Chiếc lược ngà là món quà ông Sáu tự tay làm cho con, chứa đựng niềm nhớ thương, mong mỏi cùng những hình dung của người cha về đứa con gái suốt tám năm ông chưa một lần gặp mặt.
(B) Chiếc lược ngà là kỉ vật thiêng liêng đối với cả bé Thu và ông Sáu, là biểu tượng của tình cha con trong sự xa cách và khốc liệt của chiến tranh, đồng thời là sợi dây kết nối đặc biệt thôi thúc bé Thu trở thành một cô giao liên dũng cảm.
(C) Chiếc lược ngà là món quà ông Sáu mua tặng con gái như lời bé Thu dặn trước lúc lên đường, thể hiện tình yêu thương xen lẫn nỗi ân hận của người cha không thể ở bên cạnh dõi theo con lớn lên từng ngày.
(D) Chiếc lược ngà là biểu tượng của cho sự kiên cường, tinh thần sẵn sàng hi sinh của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
Câu 24
(2 điểm) Lời tâm sự sau đây thể hiện nổi bật phẩm chất đáng quý nào của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa?

Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu một- không. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một- hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc.

(Trích Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.185)

(A) Khát vọng dâng hiến, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong sự cống hiến bền bỉ, âm thầm cho sự nghiệp chung
(B) Trung thực, khiêm nhường, cảm thấy những đóng góp của mình không có gì đáng kể so với sự nghiệp chiến đấu hào hùng của những người lính ngoài mặt trận
(C) Dũng cảm, sẵn sàng cống hiến để xứng đáng với người cha đã hi sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(D) Mộc mạc, giản dị, chất phác, sống tình cảm và trách nhiệm, luôn biết quan tâm đến người khác, tự hào về người cha dũng cảm

Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi từ câu 25 đến câu 26:
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
(Người ăn xin, Tuốc-ghê-nhép, Theo Ngữ văn 9, Tập một,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.22)

Câu 25
(2 điểm) Khi nhận được nụ cười và lời cảm ơn từ người ăn xin, cậu bé chợt hiểu mình nhận được điều gì?
(A) Cậu bé chợt hiểu mình nhận được một cơ hội rèn luyện, bộc lộ lòng nhân ái và khẳng định giá trị trong cuộc sống.
(B) Cậu bé chợt hiểu mình nhận được tình cảm yêu thương, sự cảm thông và tha thứ từ người ăn xin nghèo khổ.
(C) Cậu bé chợt hiểu mình đã nhận được sự trân trọng, tấm lòng yêu mến chân thành và niềm hạnh phúc khi biết cho đi.
(D) Cậu bé chợt hiểu mình nhận được tình yêu thương, sự bao dung và sự hi sinh vô điều kiện của người ăn xin.
Câu 26
(2 điểm) Bài học nào KHÔNG được gợi ra từ câu chuyện trên?
(A) Sự cho đi và nhận lại những giá trị vật chất trong cuộc sống luôn công bằng.
(B) Tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ là món quà quý giá mà con người luôn có thể dành cho nhau.
(C) Sự cho đi vô tư, chân thành sẽ nhận lại được sự trân trọng và yêu mến.
(D) Con người không cần chờ đợi đến khi đầy đủ và khi được nhận rồi mới cho đi.

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ câu 67 đến câu 69:
Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém mà là sự riêng biệt. Bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn là người có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.
Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, bạn sẽ hiểu được giá trị của những người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.
Bản thân mỗi chúng ta là những giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. Từ chính bản thân mình.
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân,
NXB Hội Nhà văn, 2016, tr.38)

Câu 27
(2 điểm) Thành phần gạch chân trong câu văn: “Chắc chắn, mỗi chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn.” là thành phần biệt lập nào?
(A) Thành phần tình thái
(B) Thành phần cảm thán
(C) Thành phần gọi - đáp
(D) Thành phần phụ chú
Câu 28
(2 điểm) Theo tác giả, sự tự tin của con người cần xuất phát từ đâu?
(A) Ý thức tôn trọng người khác
(B) Sự đối sánh mình với những người khác
(C) Từ những điều người khác nói về mình
(D) Ý thức sâu sắc về giá trị của bản thân
Câu 29
(2 điểm) “Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ.
Đâu là điểm chung giữa những con người được nhắc đến trong câu trên?
(A) Họ đều là những con người bé nhỏ, thân phận hữu hạn.
(B) Họ đều là những con người đang chịu đựng những gánh nặng trong cuộc sống.
(C) Họ đều đang phát huy những giá trị cá nhân để làm điều có ý nghĩa cho xã hội.
(D) Họ đều đã từng thất bại mới đạt được thành công.
Câu 30
(2 điểm) Thực trạng nào của đời sống xã hội hiện đại KHÔNG được gợi ra từ bức tranh Cà phê sáng có đường (Morning coffee with sugar) của Pawel Kuczynski?
(A) Mạng xã hội và những tương tác trong thế giới ảo đã trở thành gia vị không thể thiếu trong đời sống thực.
(B) Sự chi phối của mạng xã hội trong đời sống hiện đại đã đem đến những nhầm lẫn về giá trị: vị ngon của tách cà phê hay rộng lớn hơn là ý nghĩa, niềm hạnh phúc của cuộc đời được đo bằng số lượt yêu thích, số lượt tương tác trên trang cá nhân.
(C) Sự phát triển của mạng xã hội đã đem đến cho mỗi người một trang cá nhân để trình diễn chính cuộc sống hàng ngày của họ.
(D) Sự tương tác, kết nối trên mạng xã hội là sự đảm bảo cho những mối quan hệ bền vững và ý nghĩa trong cuộc đời.

PHẦN II. TỰ LUẬN (40 điểm)

Tôi hỏi đất:
Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

(Hỏi, Hữu Thỉnh, Trích trong tập Thư mùa đông, 1992)

Câu 31
(10 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của một biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ trên. (10 điểm)
Câu 32
(30 điểm) Bằng một đoạn văn (khoảng 10- 12 câu), em hãy trình bày suy nghĩ về một bài học cuộc sống được gợi ra từ bài thơ Hỏi của nhà thơ Hữu Thỉnh. (30 điểm)

A. MULTIPLE CHOICE (80 points)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Qs. 1
(2.5 points)
(A) sculpture
(B) structure
(C) future
(D) culture
Qs. 2
(2.5 points)
(A) marinate
(B) drain
(C) punctual
(D) fluent

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress.

Qs. 3
(2.5 points)
(A) fasten
(B) damage
(C) visit
(D) require
Qs. 4
(2.5 points)
(A) facility
(B) historical
(C) traditional
(D) television

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correcting.

Qs. 5
(2.5 points) Many people believe that New York is the most great city in America.
(A) Many
(B) the most great
(C) believe
(D) in America
Qs. 6
(2.5 points) We suggest to go together to the national museum tomorrow morning.
(A) together
(B) the
(C) to go
(D) tomorrow morning
Qs. 7
(2.5 points) Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air polluted.
(A) crowded
(B) polluted
(C) problems
(D) congested

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.

Qs. 8
(2.5 points) To make a cupcake, you need _________ such as flour, milk, eggs, butter, etc.
(A) components
(B) factors
(C) materials
(D) ingredients
Qs. 9
(2.5 points) Unless you have a driving _________, you won’t be allowed to drive a car.
(A) allowance
(B) permit
(C) certificate
(D) license
Qs. 10
(2.5 points) I’ve no idea where we are. I wish we _________ a map.
(A) have
(B) had had
(C) had
(D) are having
Qs. 11
(2.5 points) The phone _________ by a Scottish scientist in 1876.
(A) has been invented
(B) was invented
(C) has invented
(D) invented
Qs. 12
(2.5 points) I wonder if you know where _________
(A) the post office is?
(B) the post office is.
(C) is the post office?
(D) is the post office.
Qs. 13
(2.5 points) When they let us go in, we­­ ­­­_________ outside the exam room for over half an hour.
(A) are standing
(B) have been standing
(C) had been standing
(D) have stood
Qs. 14
(2.5 points) I have always dreamt of visiting ­­­_________ Alps and climbing ­­­_________ Mount Everest.
(A) the/the
(B) x/x
(C) x/the
(D) the/x
Qs. 15
(2.5 points) The company has decided to cut _________ my salary.
(A) on for
(B) up to
(C) down on
(D) out for
Qs. 16
(2.5 points) He wore a mask _________ made him look like Mickey Mouse.
(A) which
(B) who
(C) whom
(D) whose

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response.

Qs. 17
(2.5 points) Janet: “I think golf is really great.”
Jack: “_________”
(A) Neither do I.
(B) Do you? I think it’s boring.
(C) Almost every day.
(D) Don’t you believe so?
Qs. 18
(2.5 points) Lana: “_________”
Kevin: “Well, what I mean is, I think it’s a good idea.”
(A) What’s the meaning of this word?
(B) How are things, Kevin?
(C) What's the weather like today?
(D) I don’t get what you mean.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part.

Qs. 19
(2.5 points) Repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favorite films.
(A) businesses
(B) contests
(C) economics
(D) advertisements
Qs. 20
(2.5 points) He drives me to the edge because he never stops talking.
(A) frightens me
(B) irritates me
(C) moves me
(D) steers me

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions

Qs. 21
(2.5 points) It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater.
(A) fundamental
(B) useless
(C) damaging
(D) harmless
Qs. 22
(2.5 points) The new laws to conserve wildlife in the area will come into force next month.
(A) protect
(B) destroy
(C) save
(D) preserve

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks

English is the first language of many people in countries outside the United Kingdom. When you meet speakers of English from around the world, you immediately notice that they do not speak in the same way. There are also some (23) ___ in the words they use, including the names of (24) ___ objects that are part of everyone’s daily life. Although pronunciation and (25) ___ are not the same everywhere, it is interesting that English speakers (26) ___ opposite sides of the world can understand each other quite easily. It does not seem to matter where they learnt the language. And of course, this is one reason why speaker of other languages is keen on learning English too. If you know English, you are more (27) ___ to be able to study or work in all sorts of exciting places, such as the United States or Australia.

Qs. 23
(2.5 points)
(A) differences
(B) corrections
(C) mistakes
(D) changes
Qs. 24
(2.5 points)
(A) general
(B) common
(C) favourite
(D) popular
Qs. 25
(2.5 points)
(A) composition
(B) dictation
(C) vocabulary
(D) reading
Qs. 26
(2.5 points)
(A) from
(B) of
(C) at
(D) in
Qs. 27
(2.5 points)
(A) possibly
(B) likely
(C) probably
(D) luckily

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.The culture of Vietnam is one of the oldest in the Southeast Asia region. Although Vietnam lies geographically in the Southeast Asia, long periods of Chinese domination and influence has resulted in the emergence of many East Asian characteristics in Vietnamese culture, and generally Vietnam is said to be a part of the East Asian cultural sphere, known widely as Chinese cultural sphere.
Despite considerable foreign influence, Vietnamese people have managed to retain many distinct customs. While Chinese culture has the largest influence on traditional Vietnamese culture, there is also a much smaller influence from the Cham and later Western cultures, most notably of France, Russia, and the United States.
In term of prehistory, most Vietnamese historians consider the ancient Dong Son Culture to be one of the defining aspects of early Vietnamese civilization.
Vietnam’s population is 2006 was 84,402,966, with a population density of 253 people per km$^2$. Most people live in or near the densely populous Red River or Mekong deltas.
Due to the nation’s southward expansion throughout its history, along with the different climate and environment met by their settlers as they moved further south, slightly different regional cultures began to emerge, most notably between Northern and Southern Vietnam.
Qs. 28
(2.5 points)
(A) was greatly dominated by that of Western
(B) does not get any Asia characteristics
(C) was influenced by that of China
(D) is the youngest in Asia
Qs. 29
(2.5 points)
(A) of Russia
(B) of the United Kingdom
(C) of France
(D) of the United States
Qs. 30
(2.5 points) Vietnamese people _________________.
(A) failed to retain the native customs
(B) highly appreciate the Western influence on their culture
(C) cannot keep their own culture in their daily life
(D) have many diverse national customs
Qs. 31
(2.5 points) Through history, Vietnam expanded to the ________________
(A) north
(B) south
(C) east
(D) west
Qs. 32
(2.5 points) Which statement is true?
(A) The North and the South of Vietnam have the same regional cultures.
(B) Red River delta is densely populous.
(C) Vietnamese people do not like living in the deltas.
(D) The Mekong delta is more populous than the Red River one.

B. WRITING: (20 points)

Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. DO NOT change the word.

Qs. 33
(2.5 points) I think you should ask the boss for a pay rise. (WERE)
→ If I _________________________________________________________________
Qs. 34
(2.5 points) He said that he would help me with my projects. (PROMISED)
→ He _________________________________________________________________
Qs. 35
(2.5 points) When I was little, I would play football every weekend. (USED)
→ I ___________________________________________________________________
Qs. 36
(2.5 points) I was about to leave when you call me on the phone. (POINT)
→ I was ________________________________________________________________

Rewrite the following sentences without changing the meaning of those sentences.

Qs. 37
(2.5 points) “You broke my vase, John”, said his mother angrily.
→ John’s mother accused ________________________________________________
Qs. 38
(2.5 points) The furniture was so expensive that I didn’t buy.
→ The furniture was too _________________________________________________
Qs. 39
(2.5 points) He studied hard, but he didn’t pass the exam.
→ Despite _____________________________________________________________
Qs. 40
(2.5 points) I only recognized him when he came into the light.
→ Not until ____________________________________________________________

TOÁN HỌC

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

Thiết kế bởi wbot