HES


ĐỀ THI MÔN TOÁN

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

Câu 1
(2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức
A=x^3-3x^2+3x+2020
tại
x=2
.
(A) 2021
(B) 2020
(C) 2022
(D) 2019
Câu 2
(2,5 điểm) Cho hai số
x
y
sao cho
2x - y = 2
. Tính
P=20x^2+5y^2+20x-10y-20xy+3
.
(A) 42
(B) 43
(C) 40
(D) 54
Câu 3
(2,5 điểm) Giá cước sử dụng dịch vụ taxi của một công ty được tính theo bảng sau:
Giá mở cửa Giá tiếp theo
Từ 0km-1kmTừ 1km-25km Từ km thứ 25 trở đi
10500 đ 12000 đ/km 11500 đ/km
Một hành khách đi taxi với quãng đường 50 km phải trả số tiền là bao nhiêu?
(A) 598000 đồng
(B) 586000 đồng
(C) 586500 đồng
(D) 590000 đồng
Câu 4
(2,5 điểm) Tìm điều kiện xác định của biểu thức
M = (\frac{1}{x-\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-1})\cdot \frac{\sqrt{x}+1}{x-2\sqrt{x}+1}
(A)
x>0
x \neq 1
(B)
x \geq 0
(C)
x \geq 0
x \neq 1
(D)
x \neq 1
Câu 5
(2,5 điểm) Cho
P = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}
. Biết
a
,
b
là các số tự nhiên sao cho
aP = 2\sqrt{3}-b
. Tính
a+b
(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 2
Câu 6
(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức:
Q = \frac{x}{x-4} + \frac{\sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2}
với điều kiện
x \geq 0
x \neq 4
.
(A)
-\frac{1}{\sqrt{x}-2}
(B)
\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}
(C)
-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}
(D)
\frac{1}{\sqrt{x}-2}
Câu 7
(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức
P = \sqrt{x^2-6x+9}
với
x<3
.
(A)
P = x + 3
(B)
P = x - 3
(C)
P = 3 - x
(D)
P = |x| - 3
Câu 8
(2,5 điểm) Cho biểu thức
P = \frac{5\sqrt{x}-15}{x-9}
. Tồn tại bao nhiêu giá trị của
x
để
P
nhận giá trị là một số nguyên?
(A) 3
(B) 2
(C) 0
(D) 1
Câu 9
(2,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường thẳng
d: y=ax+b
đi qua điểm
A(1; 3)
. Tính
a+b
.
(A) 3
(B) 2
(C) 5
(D) 4
Câu 10
(2,5 điểm) Cho hai hàm số
f(x) = 3x + 2a - 3
g(x) = -x - a
với
a
là tham số. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
(A) Hàm số
f(x) + g(x)
đồng biến với mọi giá trị của
a
.
(B) Hàm số
f(x) - g(x)
nghịch biến với mọi giá trị của
a
.
(C) Hàm số
f(x)
đồng biến với mọi giá trị của
a
.
(D) Hàm số
g(x)
nghịch biến với mọi giá trị của
a
.
Câu 11
(2,5 điểm) Cho đường thẳng
d: y = (2m-1)x+4m-2
(
m
là tham số). Biết
d
luôn đi qua điểm
A(x_0;y_0)
với mọi giá trị của tham số
m
. Tính
x_0-y_0
.
(A) -2
(B) 0
(C) 1
(D) 2
Câu 12
(2,5 điểm) Cho hai đường thẳng
d_1: (2a-1)x+a
d_2: y=3x+4
. Tìm
a
để
d_1
song song với
d_2
.
(A)
a=4
(B)
a=1
(C)
a=2
(D)
a=0
Câu 13
(2,5 điểm) Gọi
(x_0; y_0)
là nghiệm của hệ phương trình
\begin{cases}\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{y-1} = \frac{1}{12} \\ \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{y-1} = \frac{17}{12}\end{cases}
. Tính
\frac{1}{y_0-1}
.
(A)
\frac{1}{2}
(B)
\frac{1}{4}
(C)
\frac{3}{4}
(D)
\frac{1}{3}
Câu 14
(2,5 điểm) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 15 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi 1 chảy trong 3 giờ, vòi 2 chảy trong 5 giờ thì được
\frac{1}{4}
bể. Gọi
x
y
lần lượt là thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể, ta được hệ phương trình:
(A)
\begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{15} \\ \frac{3}{x} + \frac{5}{y} = \frac{1}{4}\end{cases}
(B)
\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{15} \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{y} = \frac{1}{4}\end{cases}
(C)
\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{15} \\ \frac{3}{x} + \frac{5}{y} = \frac{1}{4}\end{cases}
(D)
\begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{15} \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{y} = \frac{1}{4}\end{cases}
Câu 15
(2,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật, có chu vi 100m, biết hiệu của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là 10m. Tính diện tích mảnh vườn.
(A)
1000m^2
(B)
600m^2
(C)
60m^2
(D)
1200m^2
Câu 16
(2,5 điểm) Tìm
m
để hệ phương trình
\begin{cases} 2x+y = 5 \\ x-y = m\end{cases}
có nghiệm
(x_0;y_0)
trong đó
y_0=1
.
(A)
m=0
(B)
m=2
(C)
m=1
(D)
m=-2
Câu 17
(2,5 điểm) Tính biệt thức
\Delta
của phương trình bậc hai
x^2+2\sqrt{2}x-3 = 0
.
(A) 12
(B) 20
(C) 7
(D) 5
Câu 18
(2,5 điểm) Gọi
x_1
,
x_2
là hoành độ giao điểm của parabol
(P): y=x^2
và đường thẳng
d: y = 5x-4
. Tính
|x_1 - x_2|
.
(A) 3
(B) 16
(C) 48
(D) 5
Câu 19
(2,5 điểm) Nếu
x_1
,
x_2
là hai nghiệm của phương trình
ax^2+bx+c=0
(
a\neq0
) thì
x_1x_2
bằng
(A)
\frac{c}{a}
(B)
-\frac{b}{a}
(C)
-\frac{b}{2a}
(D)
-\frac{c}{a}
Câu 20
(2,5 điểm) Phương trình
(x^2-2x+m)(x-1) = 0
có 3 nghiệm phân biệt khi:
(A)
m > 1
(B)
m \geq 1
(C)
m<1
(D)
m \leq 1
Câu 21
(2,5 điểm) Tồn tại bao nhiêu giá trị của
m
để phương trình
x^2-(m+1)x+3m-2 = 0
có hai nghiệm phân biệt là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng
\sqrt{2}
?
(A) 0
(B) 3
(C) 2
(D) 1
Câu 22
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, đường cao
AH
. Gọi diện tích các tam giác
ABH
ACH
lần lượt là
m
n
, tính
\frac{m}{n}
khi
AB = 3
BC = 5
.
(A)
\frac{4}{5}
(B)
\frac{16}{9}
(C)
\frac{5}{4}
(D)
\frac{9}{16}
Câu 23
(2,5 điểm) Cho
cot \ \alpha = \frac{12}{5}
với
0 \degree < \alpha < 90 \degree
. Tính
P = cos^2 \alpha + cos \alpha +sin^2 \alpha
.
(A)
\frac{17}{5}
(B)
\frac{17}{12}
(C)
\frac{25}{13}
(D)
\frac{25}{12}
Câu 24
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
có độ dài đường cao và trung tuyến xuất phát từ đỉnh
A
lần lượt bằng 9 và 10. Tính diện tích tam giác
ABC
.
(A) 180
(B) 45
(C) 60
(D) 90
Câu 25
(2,5 điểm) Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, đường cao
AH
. Biết
AB = 20
;
AC=99
, tính
cos \widehat{HAC}
.
(A)
\frac{20}{101}
(B)
\frac{79}{99}
(C)
\frac{20}{99}
(D)
\frac{99}{101}
Câu 26
(2,5 điểm) Cho nửa đường tròn
(O)
, đường kính
AB=20cm
. Trên nửa đường tròn lấy điểm
C
sao cho
AC = 4\sqrt{10}cm
. Tính độ dài dây
CD
của nửa đường tròn, biết dây
CD
song song với
AB
.
(A)
9cm
(B)
2cm
(C)
4cm
(D)
8cm
Câu 27
(2,5 điểm) Cho đường tròn tâm
O
có hai dây
AB
CD
. Tính khoảng cách từ
O
đến
CD
biết
AB=32
, khoảng cách từ
O
đến
AB
bằng 12 và
\widehat{COD}=120\degree
.
(A) 9
(B) 12
(C) 6
(D) 10
Câu 28
(2,5 điểm) Cho nửa đường tròn
(O)
, đường kính
AB = 2R
. Trên nửa đường tròn lấy điểm
M
sao cho
\widehat{AOM} = 60 \degree
. Tiếp tuyến tại
M
của nửa đường tròn lần lượt cắt các tiếp tuyến
Ax
,
By
của nửa đường tròn tại
C
D
. Tính diện tích tam giác
OCD
theo
R
.
(A)
\frac{2R^2\sqrt{3}}{3}
(B)
\frac{R^2\sqrt{3}}{3}
(C)
\frac{3R^2\sqrt{3}}{3}
(D)
\frac{4R^2\sqrt{3}}{3}
Câu 29
(2,5 điểm) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
(A) Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó vuông góc với bán kính.
(B) Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó cắt đường tròn tại đúng một điểm.
(C) Nếu một đường thẳng cắt đường tròn tại đúng một điểm thì nó là tiếp tuyến của đường tròn.
(D) Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính thì nó là tiếp tuyến của đường tròn.
Câu 30
(2,5 điểm) Cho đường tròn
(O)
và tứ giác
MNPQ
nội tiếp
(O)
, có
\widehat{QMN} = 100\degree
,
\widehat{MNP} = 60\degree
. Tính số đo
2\widehat{NPQ}-\widehat{PQM}
.
(A)
60\degree
(B)
40\degree
(C)
90\degree
(D)
100\degree
Câu 31
(2,5 điểm) Trên đường tròn tâm
O
đường kính
MN
, lấy điểm
P
sao cho
\widehat{PMN} = 15\degree
. Tính số đo
\widehat{PON}
.
(A)
60\degree
(B)
30\degree
(C)
45\degree
(D)
150\degree
Câu 32
(2,5 điểm) Cho tứ giác
ABCD
nội tiếp đường tròn
(O)
, hai đường chéo
AC
BD
cắt nhau tại
M
. Tính số đo góc
\widehat{CAD}
nếu
\widehat{AMB} = 80 \degree
\widehat{ACB} = 60 \degree
.
(A)
100\degree
(B)
20\degree
(C)
70\degree
(D)
40\degree
Câu 33
(2,5 điểm) Cho hai đường tròn đồng tâm
O
và các điểm
A
,
B
,
C
,
D
như hình vẽ:Biết số đo cung nhỏ
AB
của đường tròn nhỏ là
\hat{AB}= 40\degree
, tính số đo cung nhỏ
CD
của đường tròn lớn.
(A)
20 \degree
(B)
60 \degree
(C)
40 \degree
(D)
30 \degree
Câu 34
(2,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm
(O)
, đường kính
AB
. Tiếp tuyến
Ax
nằm trên nửa mặt phẳng bờ
AB
chứa nửa đường tròn
(O)
. Lấy điểm
C
thuộc nửa đường tròn sao cho
\widehat{CAx} = 40 \degree
. Tính
\widehat{AOC}
(A)
40 \degree
(B)
50 \degree
(C)
80 \degree
(D)
20 \degree
Câu 35
(2,5 điểm) Một hình trụ có đáy là hình tròn bán kính
R = 3
và chiều cao
h
có độ dài bằng đường kính đáy. Tính thể tích hình trụ biết rằng thể tích hình trụ được tính theo công thức
V = \pi R^2 h
.
(A)
54\pi
(B)
60\pi
(C)
48\pi
(D)
36\pi
Câu 36
(2,5 điểm) Cho bốn hình tròn giao nhau có cùng bán kính, mỗi hình tròn được chia thành 5 phần như hình vẽ dưới đây. Người ta điền các số tự nhiên 5, 6, 7, 8, ..., 19, 20 vào mỗi phần trên các hình tròn, sao cho hai phần khác nhau được điền hai số khác nhau và tổng các số điền trong các phần của mỗi hình tròn bằng 60. Tính tổng 4 số được điền ở bốn phần có ký hiệu
A
,
B
,
C
,
D
.
(A) 40
(B) 30
(C) 60
(D) 55
Câu 37
(2,5 điểm) Cho lục giác
MNPQRS
, có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là các đỉnh của lục giác
MNPQRS
và có đúng một cạnh là cạnh của lục giác
MNPQRS
?
(A) 10
(B) 6
(C) 18
(D) 12
Câu 38
(2,5 điểm) họn số phù hợp quy luật để điền vào ô còn trống trong bảng sau:
1 3 5 7
2 6 10 14
4 12 20
(A) 24
(B) 28
(C) 32
(D) 26
Câu 39
(2,5 điểm) Chọn số phù hợp quy luật để điền vào ô còn trống trong bảng sau:
x oo o x
o x x oo
ox x o o
o o xo
(A) x
(B) xx
(C) o
(D) oo
Câu 40
(2,5 điểm) Một bài trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi, được đánh số từ 1 đến 100. Mỗi câu hỏi gồm hai lựa chọn là P và Q. Các câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 4 có đáp án là P, các câu còn lại có đáp án là Q. Bạn An chọn phương án Q với các câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 3, các câu hỏi còn lại An chọn phương án P. Hỏi bạn An làm đúng bao nhiêu câu?
(A) 25
(B) 60
(C) 42
(D) 34

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1
(2 điểm) Thành ngữ “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” có liên quan đến phương châm hội thoại nào?
(A) Phương châm về lượng
(B) Phương châm về chất
(C) Phương châm lịch sự
(D) Phương châm quan hệ

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi từ câu 2 đến câu 4:

(1) Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương […]Người xứ U-crai-na nhớ bóng thùy dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh, vào lúc ấy, đời sống thấy đầy đủ và phong phú thay, vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa […] Người xứ Gru-di-a ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cuối cùng của câu chào tạm biệt vọng lại. Người ở thành Lê-nin-grát bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Nê-va rộng và đường bệ như nước Nga đường bệ, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên, và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử. Người Mát-xcơ-va nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Krem-li, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ của ngày mai.

(2) Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

(Trích Lòng yêu nước, I-li-a Ê-ren-bua, Ngữ văn 6, Tập hai,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.106-107)
Câu 2
(2 điểm) Các phép liên kết câu nào được sử dụng trong đoạn văn trên?
(A) Phép liên tưởng, phép nối
(B) Phép lặp, phép thế
(C) Phép lặp, phép liên tưởng
(D) Phép lặp, phép nối
Câu 3
(2 điểm) Đoạn (1) của phần trích được lập luận theo cách nào?
(A) Tổng- phân hợp
(B) Diễn dịch
(C) Móc xích
(D) Song hành
Câu 4
(2 điểm) Câu văn “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.” xét về cấu tạo ngữ pháp, thuộc kiểu câu gì?
(A) Câu đặc biệt
(B) Câu ghép đẳng lập
(C) Câu đơn
(D) Câu ghép chính phụ
Câu 5
(2 điểm) Từ được gạch chân trong đoạn trích trên là thành phần biệt lập nào?
(A) Thành phần phụ chú
(B) Thành phần tình thái
(C) Thành phần gọi- đáp
(D) Thành phần cảm thán
Câu 6
(2 điểm) Phương án nào sau đây chỉ ra chính xác hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong việc thể hiện tư tưởng chủ đề của đoạn trích?
(A) Phác họa tấm bản đồ Tổ quốc, qua đó, thể hiện niềm đắm say của tác giả trên hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên đất nước
(B) Làm cho tình yêu đất nước hiện lên sống động, cụ thể; khẳng định quy luật của tình cảm: tình yêu nước thiêng liêng bắt nguồn từ những điều bé nhỏ, bình dị, đời thường
(C) Miêu tả bức tranh thiên nhiên đất nước, thể hiện niềm tự hào về một vùng đất phong phú về cảnh sắc thiên nhiên, đa dạng về văn hóa, sắc tộc
(D) Làm cho hình tượng đất nước hiện lên sống động trong dòng hồi tưởng của người con xa xứ

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ câu 7 đến câu 9:
Ta hỏi một con chim: Ngươi cần gì? Chim trả lời: Ta cần bay.
Một con chim được ăn kê béo trong lồng sẽ trở thành một con gà bé bỏng tội nghiệp và vô dụng.
Ta hỏi một dòng sông: Ngươi cần gì? Sông trả lời: Ta cần chảy.
Một dòng sông không chảy thì chỉ là một vũng nước, khô cạn dần và biến mất.
Ta hỏi một con tàu: Ngươi cần gì? Con tàu trả lời: Ta cần được ra khơi.
Một con tàu không ra khơi, nó chỉ là một vật biết nổi trên mặt nước và sẽ chìm dần theo thời gian.
Ta hỏi một con người: Ngươi cần gì? Con người trả lời: Ta cần được lao động trong sáng tạo.
(Những câu hỏi không lãng mạn, Nguyễn Quang Thiều, Nguồn: vietnamnet.vn, ngày 01/07/2010)

Câu 7
(2 điểm) Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bài thơ trên?
(A) Liệt kê, so sánh
(B) Ẩn dụ, điệp cấu trúc (hỏi- đáp)
(C) So sánh, nhân hóa
(D) Nhân hóa, điệp cấu trúc (hỏi- đáp)
Câu 8
(2 điểm) Việc sử dụng hình thức kết cấu hỏi - đáp trong bài thơ trên có ý nghĩa gì?
(A) Truyền tải thông điệp về khát vọng của con người trong cuộc sống
(B) Truyền tải thông điệp về nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống
(C) Truyền tải thông điệp về bản chất và ý nghĩa của sự tồn tại
(D) Truyền tải thông điệp về lòng nhân ái và sự bao dung
Câu 9
(2 điểm) Phương án nào sau đây giải thích chính xác cho câu trả lời của con người: “Ta cần được lao động trong sáng tạo”?
(A) Con người cần lao động để duy trì sự sống nhưng hơn hết là sáng tạo cho một cuộc sống tràn đầy cảm hứng.
(B) Con người cần lao động và sáng tạo để khẳng định vị trí độc tôn của mình trước tất cả những sinh vật khác.
(C) Con người khẳng định sự tồn tại của mình trong lao động và chỉ trưởng thành nhờ sự sáng tạo.
(D) Con người cần lao động và sáng tạo để bứt phá khỏi sự giới hạn của những quy luật tự nhiên.
Câu 10
(2 điểm) Tác phẩm Cố hương của nhà văn Lỗ Tấn được sáng tác theo thể loại nào?
(A) Tiểu thuyết
(B) Thơ văn xuôi
(C) Truyện ngắn
(D) Hồi kí
Câu 11
(2 điểm) Tác phẩm nào sau đây KHÔNG ra đời trong cùng giai đoạn với các tác phẩm còn lại?
(A) Đồng chí- Chính Hữu
(B) Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
(C) Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật
(D) Những ngôi sao xa xôi- Lê Minh Khuê
Câu 12
(2 điểm) Phương án nào sau đây chỉ ra điểm tương đồng trong nỗi niềm thân phận của nàng Kiều khi ở lầu Ngưng Bích:

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

(Trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, Nguyễn Du, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.94)

và thân phận của người phụ nữ xưa trong câu ca dao sau:

Thân em như trái bần trôi

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu

(Theo Ca dao than thân, Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.48)

(A) Nỗi niềm lo âu về thân phận phụ thuộc, không được tự quyết định số phận của mình
(B) Nỗi niềm lo âu về thân phận trôi dạt, lênh đênh vô định giữa sóng gió cuộc đời
(C) Nỗi niềm lo âu về thân phận long đong, lận đận, phải chịu nhiều bất công, ngang trái
(D) Nỗi niềm lo âu về thân phận bất hạnh, tình duyên dở dang, hạnh phúc lỡ làng
Câu 13
(2 điểm)

Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, ở khổ thơ đầu tiên, Huy Cận viết:

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm cùng gió khơi

Ở khổ thơ cuối cùng, tiếng hát lại xuất hiện một lần nữa:

Câu hát căng buồm với gió khơi

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Mặt trời đội biển nhô màu mới

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi

(Trích Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam 2006, tr.139-140)

Hiệu quả biểu đạt của kết cấu đầu cuối tương ứng trong bài thơ là gì?

(A) Khẳng định sự tự tin, tư thế làm chủ thiên nhiên của con người lao động mới
(B) Thể hiện tình yêu cuộc sống, niềm say mê với lí tưởng của con người lao động trong thời đại mới
(C) Khẳng định tầm vóc của con người lao động thời đại mới trước đại dương bao la, vô tận
(D) Nhấn mạnh tinh thần hăng say lao động, niềm lạc quan phơi phới của con người lao động mới
Câu 14
(2 điểm) Phương án nào sau đây chỉ ra ý nghĩa của hành động “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi” trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật?
(A) Cái bắt tay là biểu tượng cho khát vọng, lí tưởng cao cả của thanh niên Việt Nam những năm đánh Mĩ: sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân cho cuộc đời chung, cho nền độc lập, tự do và sự thống nhất đất nước.
(B) Cái bắt tay là biểu tượng cho truyền thống yêu nước, cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ người Việt Nam trong một cuộc chiến lâu dài và gian khổ.
(C) Cái bắt tay là lời chào, lời động viên, tiếp thêm sức mạnh để những người lính tiếp tục hành trình gian khổ đồng thời là một biểu hiện của tình đồng đội, làm nên nét đặc trưng riêng của tiểu đội xe không kính.
(D) Cái bắt tay là biểu hiện của tình thương, sự xót xa, đồng cảm, sẻ chia những khó khăn, gian khổ giữa những người đồng đội trong những năm đầu của cuộc kháng chiến.
Câu 15
(2 điểm) Bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy có sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình. Trong dòng diễn biến của thời gian và sự việc, đâu là bước ngoặt để từ đó tác giả bộc lộ cảm xúc, suy ngẫm, thể hiện chủ đề tác phẩm?
(A) Khi hoàn cảnh sống của nhân vật trữ tình thay đổi: từ nơi rừng núi về thành phố
(B) Khi nhân vật trữ tình nhận ra “vầng trăng thành tri kỉ”
(C) Khi xảy ra tình huống mất điện đột ngột ở thành phố
(D) Khi nhân vật trữ tình từ giã tuổi thơ, bước vào cuộc đời người lính, gắn bó với không gian núi rừng
Câu 16
(2 điểm) Khổ thơ cuối trong bài Ánh trăng của Nguyễn Duy không chỉ thể hiện tập trung ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng mà còn bộc lộ chiều sâu tư tưởng mang tính triết lí của tác phẩm. Triết lí đó là gì?
(A) Giá trị của sự lặng im trong cuộc sống
(B) Sức mạnh cảm hóa của sự bao dung, tình yêu thương vô điều kiện
(C) Thái độ sống thủy chung, trọn vẹn ân tình với quá khứ
(D) Sự thức tỉnh muộn màng trước những giá trị quan trọng của đời sống
Câu 17
(2 điểm) Phương án nào sau đây chỉ ra chính xác mạch vận động cảm xúc trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải?
(A) Từ cảm nhận về sự giá lạnh của mùa đông những ngày cuối tháng 11 năm 1980, nhà thơ đã ngưỡng vọng đến mùa xuân của thiên nhiên, quê hương, đất nước, khát khao giây phút sức sống mãnh liệt tràn ngập lòng mình.
(B) Từ khát vọng mùa xuân tràn ngập trong lòng, nhà thơ đã thể hiện niềm say đắm mùa xuân thiên nhiên, vẻ đẹp của cuộc đời và triết lý về sức xuân phơi phới của dân tộc trong dòng chảy lịch sử bốn nghìn năm.
(C) Từ niềm say đắm vẻ đẹp trong trẻo của mùa xuân và ý thức về hoàn cảnh bệnh tật, sự hữu hạn của đời người, nhà thơ đã suy ngẫm về ước nguyện dâng hiến để được sống mãi trong cuộc đời, bất tử cùng cái đẹp.
(D) Được khơi nguồn từ vẻ đẹp trong trẻo, đầy sức sống của mùa xuân thiên nhiên đến những suy ngẫm về mùa xuân của đất nước, cảm xúc lắng đọng ở suy tư và ước nguyện được hòa nhập, dâng hiến cho cuộc đời chung.
Câu 18
(2 điểm)

Phương án nào sau đây thể hiện chính xác cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ sau:

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

(Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.59)

(A) Niềm xúc động thành kính khi được đặt chân đến nơi vị Cha già kính yêu của dân tộc yên giấc ngàn thu
(B) Niềm xót xa, lưu luyến, không muốn rời xa và khát vọng hóa thân vào cảnh vật để được ở lại mãi bên Người
(C) Sự đau xót, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị Cha già kính yêu của dân tộc
(D) Sự ngỡ ngàng trước khung cảnh trang nghiêm quanh lăng Bác và niềm lưu luyến không muốn rời xa
Câu 19
(2 điểm)

Trong truyện ngắn Làng, nhà văn Kim Lân đã đặt nhân vật của mình vào tình huống thử thách: ông Hai- một người nông dân yêu làng tha thiết bất ngờ nghe tin làng Chợ Dầu trở thành làng Việt gian. Từ đây, nhân vật sống trong nỗi hoang mang, tủi hổ, cay đắng. Trong hoàn cảnh bế tắc, không biết ngỏ cùng ai, ông Hai chỉ còn biết thủ thỉ với đứa con út. Ông đặt cho con những câu hỏi sau:

- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?

- Thế nhà con ở đâu?

- Thế con có thích về làng Chợ Dầu không?

- Thế con ủng hộ ai?

(Trích Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.170)

Phương án nào chỉ ra chính xác ý nghĩa của những câu hỏi đó?

(A) Những câu hỏi vu vơ ông đặt cho con thực chất là mượn cuộc trò chuyện với con trẻ ngây thơ để tạm quên đi cuộc đấu tranh giằng xé bên trong mình.
(B) Những câu hỏi nhắc nhở con về quê hương, nguồn cội thể hiện tình yêu không thể dứt bỏ, niềm trông mong đau đáu muốn được quay trở về của ông Hai, dù làng Chợ Dầu đã không còn là làng kháng chiến.
(C) Những câu hỏi tu từ thực chất là lời tự vấn của ông Hai, thể hiện cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé của nhân vật giữa quyết định ở lại nơi tản cư hay quay trở về làng Chợ Dầu.
(D) Những câu hỏi thực chất là lời ông Hai tự nói với mình, tự minh oan cho mình: dù yêu làng Chợ Dầu tha thiết, muốn con khắc ghi đó là quê hương, nguồn cội nhưng ông một lòng ủng hộ Cụ Hồ, sắt son với kháng chiến.
Câu 20
(2 điểm) Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, các nhân vật không được gọi bằng tên riêng mà chỉ được gọi bằng các danh từ chung chỉ nghề nghiệp, tuổi tác như: “anh thanh niên”, “ông họa sĩ”, “cô kỹ sư”, “bác lái xe”, “ông kỹ sư vườn rau Sa Pa”, “anh cán bộ nghiên cứu lập bản đồ sét”… Cách gọi tên này có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm?
(A) Khẳng định họ chỉ là những con người bình dị, đại diện cho bao người lao động vô danh đang âm thầm cống hiến cho Tổ quốc
(B) Khẳng định họ chỉ là những con người vô danh, sống cuộc đời tầm thường, vô nghĩa
(C) Khẳng định họ chỉ là những con người mộc mạc, đơn giản, không có cá tính riêng, dễ dàng chấp nhận số phận và hoàn cảnh
(D) Khẳng định họ chỉ là những con người bình thường, tên riêng không cần được nhắc đến
Câu 21
(2 điểm)

Trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chỉ đến khi bé Thu hất cái trứng ông Sáu gắp cho và bỏ sang nhà bà ngoại, lí do con bé nhất định không chịu nhận ba mới sáng tỏ:

À ra vậy, bây giờ bà mới biết. Té ra nó không nhận ba là vì cái vết thẹo, và bà cho nó biết, ba nó đi đánh Tây bị Tây bắn bị thương- bà nhắc lại tội ác mấy thằng Tây ở đầu vòm cho nó nhớ. Nghe bà kể nó nằm im, lăn lộn và thỉnh thoảng thở dài như người lớn.

(Trích Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.198- 199)

Chi tiết tiếng thở dài của bé Thu có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm?

(A) Thể hiện cái nhìn hiện thực nghiêm ngặt; tố cáo, phơi bày bản chất phi nhân đạo của chiến tranh: đẩy thân phận con người tới cảnh khốn cùng
(B) Trực tiếp tố cáo bản chất phi nhân đạo của chiến tranh: biến những đứa trẻ ngây thơ trở thành công cụ cho hành động trả thù tàn nhẫn
(C) Tô đậm diễn biến tâm lí nhân vật bé Thu từ ân hận đến day dứt, đồng thời thể hiện niềm xót xa cho tuổi thơ nhiều thiệt thòi của những đứa trẻ, gián tiếp tố cáo bản chất của chiến tranh
(D) Phản ánh bản chất của chiến tranh từ cái nhìn của trẻ thơ, từ đó, thể hiện sự phẫn nộ, đau xót trước tuổi thơ bị đánh cắp của những đứa trẻ giữa bom đạn, máu, nước mắt và hận thù trong chiến tranh
Câu 22
(2 điểm) Phương án nào nêu chính xác tác dụng của việc sử dụng ngôi kể trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê?
(A) Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật Phương Định- một cô gái Hà Nội ra chiến trường, đem đến một góc nhìn mới mẻ, khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến trường kỳ gian khổ.
(B) Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể chuyện là những cô gái thanh niên xung phong trong Tổ trinh sát mặt đường, thể hiện một góc nhìn vừa chủ quan vừa khách quan về chiến tranh qua niềm vui buồn thường nhật và những gian khổ mà những người đồng đội cùng trải qua.
(C) Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật Phương Định, đem đến góc nhìn chân thực, gần gũi và sâu sắc: hiện thực chiến tranh khốc liệt xen lẫn những khoảng lặng hiếm hoi được nhìn từ bên trong suy nghĩ và cảm nhận chủ quan của người nữ thanh niên xung phong từng ngày đối diện với ranh giới sinh tử.
(D) Truyện được kể ở ngôi thứ ba, đem đến một cái nhìn khách quan, toàn cảnh về hiện thực sử thi, hào hùng và bi tráng của cuộc chiến kháng chiến chống Mĩ trong lịch sử dân tộc.
Câu 23
(2 điểm)

Những phẩm chất nào của các cô gái trong Tổ trinh sát mặt đường được thể hiện qua đoạn trích sau?

Tôi thích nhiều bài. Những hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh…”. Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này. Tôi đâm cáu với chị Thao, mặc dù, tôi hiểu, những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị. Chị cứ đưa mắt nhìn Nho, lấy tay sửa cải cổ áo, cái ve áo và tóc nó. Chị không khóc đó thôi, chị không ưa cả nước mắt. Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của sự tự nhục mạ.

Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó.

(Trích Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.119)

(A) Cứng cỏi, bản lĩnh, sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc
(B) Dũng cảm, mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với công việc
(C) Mạnh mẽ, cứng cỏi; tâm hồn bay bổng; yêu thương, gắn bó với đồng đội như một gia đình
(D) Lạc quan, yêu đời; ung dung, bình thản đối diện với mọi khó khăn, gian khổ nơi chiến trường
Câu 24
(2 điểm) Phương án nào sau đây thể hiện chính xác nhất ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê?
(A) Nhan đề mang ý nghĩa tượng trưng, ánh sáng dịu hiền của những vì sao chính là ánh sáng của lí tưởng và khát vọng chiếu rọi đến những nơi khuất lấp trong tâm hồn con người để họ thức tỉnh, dám sống và hi sinh cho khát vọng lớn lao của thời đại.
(B) Nhan đề mang ý nghĩa tả thực, những ngôi sao xuất hiện trong cảm xúc hồn nhiên, mơ mộng của Phương Định, những ngôi sao trên bầu trời thành phố, ngôi sao trên mũ của các anh bộ đội gợi liên tưởng đến khát vọng hòa bình.
(C) Nhan đề mang ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng cho vẻ đẹp khuất lấp khó kiếm tìm của những người nữ thanh niên xung phong những năm đánh Mĩ: tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên, mơ mộng bên cạnh sự dũng cảm, mạnh mẽ và bản lĩnh.
(D) Nhan đề mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự đối lập giữa lí tưởng hòa bình (ngôi sao) và thực tại chiến tranh (chiến trường), khẳng định chặng đường đi đến hòa bình còn xa xôi, gian khổ, nhiều mất mát và hi sinh.

Đọc câu chuyện sau và trả lời câu 25 và câu 26:
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Một ngày nọ, giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người!”. Từ khu rừng liền có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người!”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng sâu lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Bây giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu người!”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người!”… Người mẹ mới giải thích cho cậu con trai, nghe xong cậu bé mỉm cười.
(Tiếng vọng rừng sâu, Theo Cửa sổ tâm hồn, NXB Trẻ, 2016)

Câu 25
(2 điểm) Khi cậu bé vào rừng và hét lên: “Tôi ghét người!”, tiếng vọng dội lại cũng là câu: “Tôi ghét người!” của chính cậu. Khi cậu hét: “Tôi yêu người!”, thì tiếng vọng dội lại cũng là: “Tôi yêu người!”. Điều đó có ý nghĩa gì?
(A) Sự đồng cảm của khu rừng với tâm trạng của cậu bé
(B) Lời đáp lại của khu rừng với cậu bé
(C) Sự chế giễu của khu rừng với cậu bé
(D) Thể hiện quy luật cho và nhận trong cuộc sống
Câu 26
(2 điểm) Bài học nhận thức nào được gợi ra từ câu chuyện trên?
(A) Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy trở về để được chở che trong vòng tay của mẹ.
(B) Tự mình đối mặt với những mâu thuẫn trong tình cảm yêu ghét cá nhân
(C) Hãy học cách bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác
(D) Cho đi điều gì sẽ nhận lại điều ấy, con người cần biết tha thứ và yêu thương

Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi từ câu 27 đến câu 29:
Mục tiêu của thế hệ trẻ, có lẽ nên thay đổi ngay việc sống sung sướng hơn, sống tốt hơn, sống lâu hơn, thành “sống nhiều hơn, sống sâu hơn”, thế là đủ. Nhưng làm thế nào để sống nhiều hơn? Cách duy nhất là hãy biến từng phút giây bạn đang sống trở nên ý nghĩa hơn và giải pháp là không ngừng đặt bản thân vào tâm thế sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Đừng ngại ngùng, đừng lười biếng, đừng sợ hãi nữa! Còn nếu bạn không biết cách làm thế nào để trải nghiệm và thưởng thức cuộc sống thì đây là câu trả lời dành cho bạn: hãy bắt đầu thay suy nghĩ bằng hành động, thay lời nói bằng hành động, thay kế hoạch bằng hành động, hành động ngay đi thôi. Hãy ngưng nói, ngưng suy tính quá kĩ càng, ngưng nghi ngờ và sợ hãi mà hãy bắt tay vào những hành động cụ thể. Như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” hay của Henry David Thoreau: “Những người trẻ tuổi học sống thế nào nếu không phải là ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?”. Riêng tôi lại cực kỳ thích câu: “Nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do” của Jim Rohn.
(Trích Sống như ngày mai sẽ chết, Phi Tuyết, NXB Thế giới, 2017, tr.146)

Câu 27
(2 điểm) Phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong đoạn trích trên?
(A) Tự sự
(B) Nghị luận
(C) Thuyết minh
(D) Biểu cảm
Câu 28
(2 điểm) Theo tác giả đoạn trích, đâu là điều cần thay đổi trong cách sống của các bạn trẻ hiện nay?
(A) Lối sống ích kỷ, thu mình trong thế giới của mạng xã hội, vô cảm với cuộc đời thực, hờ hững những người xung quanh
(B) Lối sống đẹp, lí tưởng: dấn thân mãnh liệt, hi sinh cho người khác, khát khao cống hiến, tạo nên những giá trị cộng đồng
(C) Lối sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thiếu tự trọng, hèn nhát, không dám tự bước đi trên đôi chân của mình
(D) Lối sống bằng lòng, hưởng thụ, lười biếng, không dám dấn thân, không dám hành động để trải nghiệm và trưởng thành
Câu 29
(2 điểm) Phương án nào đưa ra cách hiểu chính xác về thông điệp của Steve Jobs: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”?
(A) Hãy dũng cảm đấu tranh với chính mình để bước ra khỏi vùng an toàn, đi theo tiếng nói của đam mê và khát vọng cho dù đó là một hành trình cô đơn và đầy gian khổ.
(B) Để biến ước mơ thành sự thực, chúng ta cần giữ một niềm tin ngây thơ, đôi khi mù quáng ở năng lực của bản thân và ý nghĩa của những điều mình theo đuổi.
(C) Giữa những xúc cảm của trái tim và sự sáng suốt của lí trí, hãy để tình cảm quyết định những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của bạn.
(D) Để theo đuổi đến cùng ước mơ, khát vọng, chúng ta cần dũng cảm vượt qua những ý kiến khác, vững tin ở bản thân và mạnh mẽ bước đi trên một con đường mới.
Câu 30
(2 điểm) Thực trạng nào KHÔNG được gợi ra từ bức tranh sau?
(Nguồn: https//cafebiz.vn/)
(A) Rác thải nhựa là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường biển, sự tồn vong của các loài và sự đa dạng sinh vật biển.
(B) Đồ nhựa đang hiện diện ở khắp mọi nơi, ngay cả dưới đáy đại dương và ngày càng khẳng định sự tiện lợi, phù hợp của chúng trong đời sống hiện đại.
(C) Con người đang hi sinh sự sống của nhiều sinh vật cho thói quen sử dụng đồ nhựa và biến trái đất của chúng ta thành một “hành tinh nhựa”.
(D) Do sự thiếu ý thức, vô trách nhiệm của con người, rác thải có mặt ở khắp nơi và đang dần hủy hoại môi trường sống của các sinh vật.

PHẦN II. TỰ LUẬN (40 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
LÁ XANH
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

(Trích Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại,
NXB Thanh niên, 1998, Dẫn theo: www.thivien.net)

Câu 31
(10 điểm) Xác định và nêu hiệu quả biểu đạt của một biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 32
(30 điểm) Với những ý tưởng được gửi gắm trong tác phẩm, anh /chị sẽ chọn sống cuộc đời của “người vá trời lấp bể”, “kẻ đắp lũy xây thành” hay cuộc đời của một chiếc lá xanh? Hãy viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu chia sẻ về sự lựa chọn của mình.

A. MULTIPLE CHOICE (80 points)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Qs. 1
(2.5 points)
(A) future
(B) sculpture
(C) culture
(D) structure
Qs. 2
(2.5 points)
(A) drain
(B) marinate
(C) punctual
(D) fluent

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress.

Qs. 3
(2.5 points)
(A) damage
(B) fasten
(C) visit
(D) require
Qs. 4
(2.5 points)
(A) facility
(B) historical
(C) traditional
(D) television

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correcting.

Qs. 5
(2.5 points) Many people believe that New York is the most great city in America.
(A) Many
(B) the most great
(C) believe
(D) in America
Qs. 6
(2.5 points) We suggest to go together to the national museum tomorrow morning.
(A) together
(B) the
(C) to go
(D) tomorrow morning
Qs. 7
(2.5 points) Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air polluted.
(A) problems
(B) crowded
(C) congested
(D) polluted

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.

Qs. 8
(2.5 points) To make a cupcake, you need _________ such as flour, milk, eggs, butter, etc.
(A) factors
(B) ingredients
(C) components
(D) materials
Qs. 9
(2.5 points) Unless you have a driving _________, you won’t be allowed to drive a car.
(A) license
(B) permit
(C) allowance
(D) certificate
Qs. 10
(2.5 points) I have no idea where we are. I wish we _________ a map.
(A) had
(B) have
(C) are having
(D) had had
Qs. 11
(2.5 points) The phone _________ by a Scottish scientist in 1876.
(A) has invented
(B) was invented
(C) has been invented
(D) invented
Qs. 12
(2.5 points) I wonder if you know where _________
(A) is the post office?
(B) the post office is.
(C) is the post office.
(D) the post office is?
Qs. 13
(2.5 points) When they let us go in, we _________ outside the exam room for over half an hour.
(A) have stood
(B) have been standing
(C) had been standing
(D) are standing
Qs. 14
(2.5 points) I have always dreamt of visiting _________ Alps and climbing _________ Mount Everest.
(A) the/the
(B) the/x
(C) x/x
(D) x/the
Qs. 15
(2.5 points) The company has decided to cut _________ my salary.
(A) up to
(B) out for
(C) down on
(D) on for
Qs. 16
(2.5 points) He wore a mask _________ made him look like Mickey Mouse.
(A) which
(B) whose
(C) whom
(D) who

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response

Qs. 17
(2.5 points)

Janet: “I think golf is really great.”

Jack: “_________”

(A) Neither do I.
(B) Don’t you believe so?
(C) Do you? I think it’s boring.
(D) Almost every day.
Qs. 18
(2.5 points)

Lana: “_________”

Kevin: “Well, what I mean is, I think it’s a good idea.”

(A) How are things, Kevin?
(B) What’s the meaning of this word?
(C) What's the weather like today?
(D) I don’t get what you mean.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part.

Qs. 19
(2.5 points) Repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favorite films.
(A) contests
(B) economics
(C) advertisements
(D) businesses
Qs. 20
(2.5 points) He drives me to the edge because he never stops talking.
(A) irritates me
(B) moves me
(C) frightens me
(D) steers me

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions

Qs. 21
(2.5 points) It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater.
(A) damaging
(B) fundamental
(C) harmless
(D) useless
Qs. 22
(2.5 points) The new laws to conserve wildlife in the area will come into force next month.
(A) save
(B) destroy
(C) protect
(D) preserve

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks

English is the first language of many people in countries outside the United Kingdom. When you meet speakers of English from around the world, you immediately notice that they do not speak in the same way. There are also some (23) ___ in the words they use, including the names of (24) ___ objects that are part of everyone’s daily life. Although pronunciation and (25) ___ are not the same everywhere, it is interesting that English speakers (26) ___ opposite sides of the world can understand each other quite easily. It does not seem to matter where they learnt the language. And of course, this is one reason why speaker of other languages is keen on learning English too. If you know English, you are more (27) ___ to be able to study or work in all sorts of exciting places, such as the United States or Australia.

Qs. 23
(2.5 points)
(A) changes
(B) differences
(C) corrections
(D) mistakes
Qs. 24
(2.5 points)
(A) favourite
(B) common
(C) popular
(D) general
Qs. 25
(2.5 points)
(A) vocabulary
(B) dictation
(C) composition
(D) reading
Qs. 26
(2.5 points)
(A) of
(B) from
(C) in
(D) at
Qs. 27
(2.5 points)
(A) probably
(B) possibly
(C) likely
(D) luckily

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.The culture of Vietnam is one of the oldest in the Southeast Asia region. Although Vietnam lies geographically in the Southeast Asia, long periods of Chinese domination and influence has resulted in the emergence of many East Asian characteristics in Vietnamese culture, and generally Vietnam is said to be a part of the East Asian cultural sphere, known widely as Chinese cultural sphere.
Despite considerable foreign influence, Vietnamese people have managed to retain many distinct customs. While Chinese culture has the largest influence on traditional Vietnamese culture, there is also a much smaller influence from the Cham and later Western cultures, most notably of France, Russia, and the United States.
In term of prehistory, most Vietnamese historians consider the ancient Dong Son Culture to be one of the defining aspects of early Vietnamese civilization.
Vietnam’s population is 2006 was 84,402,966, with a population density of 253 people per km$^2$. Most people live in or near the densely populous Red River or Mekong deltas.
Due to the nation’s southward expansion throughout its history, along with the different climate and environment met by their settlers as they moved further south, slightly different regional cultures began to emerge, most notably between Northern and Southern Vietnam.
Qs. 28
(2.5 points) The culture of Vietnam ________________.
(A) was greatly dominated by that of Western
(B) is the youngest in Asia
(C) was influenced by that of China
(D) does not get any Asia characteristics
Qs. 29
(2.5 points) Which culture has not affected the Vietnamese one?
(A) of the United Kingdom
(B) of the United States
(C) of France
(D) of Russia
Qs. 30
(2.5 points) Vietnamese people _________________.
(A) have many diverse national customs
(B) failed to retain the native customs
(C) highly appreciate the Western influence on their culture
(D) cannot keep their own culture in their daily life
Qs. 31
(2.5 points) Through history, Vietnam expanded to the ________________
(A) south
(B) east
(C) west
(D) north
Qs. 32
(2.5 points) Which statement is true?
(A) Red River delta is densely populous.
(B) Vietnamese people do not like living in the deltas.
(C) The Mekong delta is more populous than the Red River one.
(D) The North and the South of Vietnam have the same regional cultures.

B. WRITING: (20 points)

Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. DO NOT change the word.

Qs. 33
(2.5 points) I think you should ask the boss for a pay rise. (WERE)
→ If I _________________________________________________________________
Qs. 34
(2.5 points) He said that he would help me with my projects. (PROMISED)
→ He _________________________________________________________________
Qs. 35
(2.5 points) When I was little, I would play football every weekend. (USED)
→ I ___________________________________________________________________
Qs. 36
(2.5 points) I was about to leave when you call me on the phone. (POINT)
→ I was ________________________________________________________________

Rewrite the following sentences without changing the meaning of those sentences.

Qs. 37
(2.5 points) “You broke my vase, John”, said his mother angrily.
→ John’s mother accused ________________________________________________
Qs. 38
(2.5 points) The furniture was so expensive that I didn’t buy.
→ The furniture was too _________________________________________________
Qs. 39
(2.5 points) He studied hard, but he didn’t pass the exam.
→ Despite _____________________________________________________________
Qs. 40
(2.5 points) I only recognized him when he came into the light.
→ Not until ____________________________________________________________

TOÁN HỌC

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

Thiết kế bởi wbot